Vereniging van Eigenaars

Wanneer u besluit een appartement te kopen is het vaak zo, dat het samen met andere appartementseigenaars, is aangesloten bij de Vereniging van Eigenaars (VvE). Als u online aan het kijken bent voor appartementen, kunt u bij het kopje kenmerken vaak zien of het appartement is aangesloten bij de VvE. Hier ziet u ook hoeveel u per maand dient af te dragen aan de Vve, ook wel de servicekosten. Het bedrag kan per appartementencomplex erg verschillen.

Bij kenmerken ziet u tevens hoe actief de VvE is. Zo kunt u zien of er een maandelijkse vergadering is. Ook kan het zijn dat u alleen servicekosten dient af te dragen en verder wordt er van u geen participatie verwacht. U spaart als het waren met zijn allen voor onvoorziene kosten omtrent het appartementencomplex. U kunt hierbij denken aan het verven van het pand. Of als het dak lek is in het pand. Dan kan er aanspraak worden gemaakt op de gespaarde servicekosten.

De VvE is dus de vertegenwoordiger van de gezamenlijke appartementseigenaars. Wat doet de VvE nou precies? Het ziet toe dat iedere appartementseigenaar de regels naleeft zoals die zijn aangegeven in de splitsingsakte.

Organisatie van een VvE

De VvE bestaat uit verschillende organen. Zo heb je binnen de VvE de vereniging van eigenaars, het bestuur en de voorzitter van de vergadering. Het hoogste orgaan is de vereniging van eigenaars. De bestuurders moeten de beslissingen die genomen zijn door de VvE uitvoeren. De vergadering van eigenaars staat voor de bijeenkomst van alle appartementseigenaars. Het bestuur kan bestaan uit meerdere bestuurders of maar één bestuurder.

Hoeveel bestuurders in het bestuur zitten wordt aangegeven in het splitsingsreglement. Voor 1992 werd de term ‘bestuurder’ in het Burgerlijk Wetboek aangegeven als administrateur. In sommige splitsingsreglement staat echter nog wel het woord administrateur. De bestuurders worden aangesteld door de vereniging van eigenaars en zij kunnen ook door haar worden ontslagen. Het bestuur kan namens de VvE overeenkomsten aangegaan met bijvoorbeeld schilders of aannemers. Het bestuur dient minimaal één keer per jaar verantwoording af te leggen aan de VvE en presenteert hier ook een overzicht van de gemaakte kosten.

Uit wie bestaat het bestuur? Het bestuur kan bestaan uit de appartementseigenaars zelf of er kan een professioneel kantoor worden aangesteld. Het laatste orgaan binnen de VvE is de voorzitter van de vergadering. De taken en bevoegdheden van de voorzitter zijn beperkt. Wat hij of zij doet is de vergadering voorzitten en in sommige gevallen heeft de bestuurder de goedkeuring nodig van de voorzitter om bepaalde taken uit te voeren. De voorzitter wordt aangesteld door het bestuur en kan ook door haar worden ontslagen.

De splitsingsakte

Eerder werd gesteld dat de appartementseigenaar de regels dient na te leven zoals die zijn aangegeven in de splitsingsakte. Maar wat is nu precies een splitsingsakte? Een splitsingsakte is een notariële akte. Hierin staat dat het gebouw en de daarbij behorende grond gesplitst is in meerdere appartementsrechten. In de akte staat een opsomming van onder meer de privé-gedeelten zoals een appartementswoning, een berging, een garage, een parkeerplaats et cetera.

Het splitsingsreglement is ook een onderdeel van de splitsingsakte. In het splitsingsreglement staan onder meer de verplichtingen en de rechten van de appartementseigenaars en het stemrecht. Ook staat er in het splitsingsreglement voor welk aandeel de eigenaars een bijdrage moeten leveren aan de kosten en de schulden van de VvE.

In een splitsingsakte staat vermeld wanneer de VvE is opgericht. Het kan zijn dat het geen actieve VvE is. Dit wordt aangeduid als een slapende VvE. De VvE bestaat, maar leidt een slapend bestaan. Er wordt niet vergaderd en er wordt geen periodiek onderhoud gepleegd aan gemeenschappelijke gedeelten. Er zijn geen bestuurders en er is geen voorzitter.

Het nadeel van het niet onderhouden van je pand is dat de gemeente een aanschrijving kan geven, waarin staat dat de appartementseigenaars gezamenlijk het pand moeten onderhouden en u dus alles uit eigenzak moet gaan betalen. Wat u in dit geval het beste kunt doen is kijken of u voor bepaalde subsidies in aanmerking komt.